Årsmöte Sydsvenska Rhododendronsällskapet 2017-03-25 

Dagordning


§1 Val av ordförande och sekreterare för dagens möte

§2 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

§3 Fråga om årsmötet blivit i behörig ordning sammankallat

§4 Fastställande av dagordningen

§5 Val av två justeringspersoner att tillsammans med mötesordföranden justera mötets protokoll. Dessa är tillika rösträknare vid votering.

§6 Styrelsens årsredovisning för 2016

§7 Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning för 2016

§8 Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

§9 Val av
a) 2 ordinarie styrelseledamöter för en tid av tre år.
b) 2 styrelsesupplenater för en tid av tre år.
c) En revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år.
d) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. En ledamot skall vara sammankallande.
Förslag från valberedningen till val av följande funktionärer :
Ordinarie styrelseledamöter :
Alex Bentervall omval 3 år och Torsten Bynke nyval 3 år.
Suppleanter : Lennart Molin och Anders Falkstig omval 3 år.
Kvarvarande ledamöter :
Stefan Salomonsson, till årsmötet 2019 Anders Strömberg, till årsmötet 2019 Henrik Åström till årsmötet 2019, Jan Servin till årsmötet 2019
Ulf Jönsson och Staffan Bodén har avböjt omval.
Revisor
Inger Borg till årsmötet 2018 Revisorssuppleant
Sixten Birghamre till årsmötet 2018
Följande förslag till ny valberedning har framförts :
Carin Borgström till årsmötet 2018 Sammankallande Ewa Mellerström till årsmötet 2018
Kerstin Karlsson till årsmötet 2018

§10 Förslag från styrelsen att ändra Föreningens namn till Sydsvenska Rhododendron och Magnoliasällskapet. Obs Stadgeändring.

§11 Övriga frågor

§12 Mötet avslutas.